I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naudojimosi Renginių registracijos sistemos elektroninėmis paslaugomis taisyklės (toliau – šios Taisyklės) nustato prisijungimo prie Renginių registracijos sistemos tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Registracijos sistema - elektroninė renginių registracijos interneto svetainė viešai prieinama adresu www.semiplius.lt.

2.2. Paslaugos gavėjas - bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir jų nustatyta tvarka besinaudojantis Registracijos sistema.

2.3. Paslaugos teikėjas – Egidijus Dailidonis (toliau – Semiplius), fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą, pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 285390, registruotą Lietuvos Respublikos valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos .
Visos susijusios svetainės, naudojančios semiplius.lt domeną, nuosavybės teises priklauso ir yra kontroliuojamos Paslaugos teikėjo.

2.5. Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio arba socialinio pobūdžio požymiai.

2.6. Partneris - regioninis švietimo centras.

2.7. Duomenų valdytojas ir  pagrindinis tvarkytojas yra Semiplius. Pasirašęs sistemos naudojimosi paslaugų sutartį su Semiplius, Partneris tampa savo įstaigos duomenų valdytoju.

3. Elektroninės sistemos paslaugos teikiamos paslaugos gavėjui išreiškus sutikimą laikytis šių Taisyklių. Tai galima padaryti interneto svetainėje www.semiplius.lt skyrelyje „Mano paskyra – papildomi duomenys“ prisijungiant pirmą kartą prie Registracijos sistemos ir pažymėjus varnelę „Sutinku“. Šis pažymėjimas varnele reiškia, jog paslaugos gavėjas sutinka su elektroninių paslaugų teikimo sąlygomis, susipažįsta su paslaugos gavėjo ir paslaugos teikėjo teisėmis ir pareigomis.

4. Jeigu nėra nurodyta kitaip, naudojimasis Registracijos sistema yra nemokamas. Jeigu teikiama Paslauga yra mokama, apie tai Paslaugos gavėjas atskirai informuojamas Registracijos sistemoje.

5. Be Semiplius sutikimo draudžiama šioje Registracijos sistemoje esančią informaciją arba bet kokią jos dalį atgaminti, kopijuoti, viešai skelbti ar kitaip naudoti, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus.

6. Registracijos sistemoje Semiplius gali būti trečiųjų šalių ar Semiplius partnerių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Semiplius duomenų valdytojas nekontroliuoja.

7. Semiplius negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti  informacijos turinio, kurią surinko ir pateikė Semiplius Partneriai, taip pat jų saugumą ir privatumą.

8. Semiplius neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų teikėjų, tinklų ar kitokius sutrikimus, dėl kurių Vartotojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Registracijos sistemos Semiplius.lt.

9. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Paslaugos gavėjas siunčia Registracijos sistemos skyriuje „Pagalba“ (https://www.semiplius.lt/pagalba) nurodytais kontaktiniais duomenimis.

10. Klausimai, kurie nėra aptarti šiose Taisyklėse, yra reguliuojami kitų Svetainėje pateikiamų taisyklių, sutarčių ar kitų dokumentų pagrindu. Vartotojai bet kokiu būdu ir forma naudodamiesi Registracijos sistema besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų Dokumentuose nustatytų reikalavimų. Jei Vartotojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų Dokumentuose nustatytų įsipareigojimų, praranda teisę naudotis Registracijos sistema.

II. PASLAUGOS GAVĖJŲ REGISTRACIJA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

11. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Registracijos sistema galima tik Svetainėje atlikus registracijos procedūrą. Paslaugos gavėjo vardas bei asmens el. pašto adresas, kuris patvirtinamas Paslaugos gavėjui paspaudus aktyvią nuorodą gautame automatiniame el. laiške. Paslaugos gavėjas, atlikdamas registraciją bei patvirtindamas, kad susipažino ir sutinka su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, jog:

11.1. įdėmiai ir atidžiai perskaitė šias Taisykles, jas suprato ir su jomis laisva valia sutinka bei įsipareigoja naudotis Regstracijos sistemos Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis;

11.2. pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Paslaugos gavėjas, keisdamas ar pildydamas duomenis apie save, privalo pateikti tik teisingus duomenis. Duomenų valdytojai vykdys savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasi prezumpcija, kad Paslaugos gavėjo pateikti duomenys yra išsamūs ir teisingi. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo, tenka Paslaugos gavėjui;

11.3. yra veiksnus fizinis asmuo (arba yra gavęs tėvų ar globėjų sutikimą);

11.4. pasikeitus registracijos metu nurodytiems duomenims ar kitai susijusiai informacijai, nedelsdamas pakeis savo profilio duomenis;

11.5. sutinka, kad Duomenų valdytojai tvarkytų bet kokius jo pateiktus asmens duomenis ir (ar) kitokią informaciją ir naudotų šių Taisyklių vykdymo tikslais, Paslaugoms teikti.

12. Paslaugos gavėjui kategoriškai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Paslaugos gavėjui Duomenų valdytojas turi teisę, nedelsdamas ir iš anksto nepranešęs, uždrausti naudotis Registracijos sistema.

13. Paslaugos gavėjas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti pateiktų duomenų slaptumą, privalo dėti maksimalias pastangas apsaugoti prisijungimo prie Paslaugos gavėjo paskyros slaptažodį ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudodamiesi Registracijos sistema.

14. Paslaugos gavėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Paslaugos gavėjo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradusios ar susijusios su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, visa apimtimi tenka Paslaugos gavėjui.

15. Duomenų valdytojas užtikrina, kad paslaugos gavėjo pateikti asmens duomenys tvarkomi tik apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, t. y. elektroninėms paslaugoms suteikti, ir tik tokios apimties, kuri reikalinga šiems tikslams pasiekti.

16. Siekdamas apsaugoti paslaugos gavėjo pagrindinius interesus, Duomenų valdytojas užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi tik paslaugos teikėjo įgaliotų asmenų šių Taisyklių tikslui pasiekti. Duomenų valdytojas užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo neleistinos prieigos, naudojimo arba atskleidimo, naudodamas standartines saugos technologijas ir procedūras. Be paslaugos gavėjo sutikimo jo asmens duomenys negali būti perduoti ar atskleisti jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

III. PASLAUGOS GAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

17. Paslaugos gavėjas atsako už jo teikiamų asmens duomenų ir dokumentų teisingumą. Jei paslaugos gavėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, paslaugos teikėjas neatsako už atsiradusias teisines pasekmes.

18. Užsiregistravęs, ir savo asmens duomenis paslaugos teikėjui perdavęs paslaugos gavėjas negali perduoti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. Jei teikiamomis elektroninėmis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, naudodamasis paslaugos gavėjo prisijungimo duomenimis, paslaugos teikėjas šį asmenį laiko paslaugos gavėju.

IV. SEMIPLIUS ATSAKOMYBĖ

19. Semiplius neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo šios Registracijos sistemos veikimo ir (ar) Paslaugų teikimo, nes jų veikimui įtaką gali daryti ir veiksniai, kurie nepriklauso nuo Semiplius valios. Semiplius įsipareigoja dėti visas pastangas, kad užtikrintų kiek įmanoma sklandesnį Registracijos sistemos veikimą ir Paslaugų teikimą, tačiau visais atvejais neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl minėtų veiklos sutrikimų.
20. Jei Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, Semiplius nėra ir nebus atsakinga už Registracijos sistemos teikimo sutrikimus.

21. Dėl registracijos sistemos tobulinimo darbų ar kitų atvejų Semiplius laikinai, tačiau ne ilgiau kaip 36 valandas, gali riboti registracijos sistemos prieigą apie tai informavusi Vartotoją prieš 2 kalendorines dienas.
22. Semiplius negarantuoja, kad Vartotojo naudojamame galiniame įrenginyje (kompiuteryje, išmaniajame telefone ar kt.) Registracijos sistema veiks tinkamai ir be sutrikimų, o jos Turinys bus pateiktas korektiškai.

V. SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

23. Registracijos sistemoje išsamesnė informacija apie naudojamus slapukus (angl. cookies) bei jų naudojimo tikslus pateikiama slapukų naudojimo informacijoje.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Šios Taisyklės galioja neterminuotai, jų privalu laikytis tiek Duomenų valdytojui, tiek Paslaugų gavėjui.

25. Semiplius turi teisę vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento. Jei paslaugų gavėjas po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymų paskelbimo ir toliau naudojasi Registracijos sistema, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Paslaugos gavėjas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

26. Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai keisti interneto svetainėje siūlomas autentifikavimo priemones.

27. Paslaugos gavėjas, norėdamas išsiregistruoti iš Renginių registracijos sistemos ar kreiptis dėl veikimo (neveikimo), gali siųsti pranešimą elektroninio pašto adresu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..